art. 1 : Jeugdhuis De Peulschil is er enkel door de vrijwillige en onbaatzuchtige inzet van een aantal mensen. Dit jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren vanaf 14 jaar, er is geen max. leeftijd voorzien.

art. 2 : Jeugdhuis De Peulschil is een prive-vereniging uitsluitend toegankelijk voor leden in het bezit van een geldige lidkaart . Mits toestemming van de bestuursleden kunnen bezoekers aan de hand van hun identiteitskaart een lidkaart kopen . Dit is verplicht na 3 bezoeken aan ons jeugdhuis zonder lidkaart !

art. 3 : De lidkaarten zijn geldig van 1 januari tot 31 december en worden jaarlijks vernieuwd . Een lidkaart kost 10 euro. De gegevens van onze leden worden niet doorgegeven aan derden. JH De Peulschil houdt zijn leden op de hoogte van komende activiteiten via e-mail en via affiches in het Jeugdhuis zelf.

art. 4 : De lidkaarten zijn strikt persoonlijk en niet uitleenbaar . Elk misbruik van de kaart heeft onmiddellijke intrekking tot gevolg .

art. 5 : Elk lid verklaart zich akkoord met het reglement van het jeugdhuis bij ontvangst van zijn lidkaart .

art. 6 : Het bestuur bestaat uit 5 leden: 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 2 bestuursleden.

art. 7 : In het jeugdhuis zijn bezit , handel en gebruik van illegale drugs verboden .

art. 8 : Gebruik van alcohol onder de 16 jaar is verboden . Tevens kan de tapper steeds weigeren alcohol te schenken.

art. 9 : Alle materiaal van het jeugdhuis blijft in het jeugdhuis . Enkel via het bestuur kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Zoniet wordt dit aanzien als diefstal en kan dit een sanctie omvatten zoals vermeld in art. 13.

art. 10 : Wanneer een lid beschadiging(en) toebrengt aan het lokaal of aan materialen in het lokaal dan moet dit vergoed worden aan het jeugdhuis. Dit kan de volledige som of een afgesproken som zijn door het bestuur.

art. 11 : Alle bezoekers van het jeugdhuis moeten de nachtrust van de omwonenden eerbiedigen .

art. 12 : In het jeugdhuis zijn wapens verboden . Tegen geweld en agressie worden sancties genomen.

art. 13 : Het bestuur staat in voor de orde handhaving van het jeugdhuis . Zij kunnen steeds de lidkaart intrekken en de persoon toegang ontzeggen . De definitieve sancties worden op een bestuursvergadering vastgelegd . Mogelijke sancties zijn : - tijdelijke uitsluiting - alcoholverbod - verwijdering (definitief).

art. 14 : Bij problemen of nood aan informatie kan men steeds terecht bij de bestuursleden of de website.

art. 15 : Het jeugdhuis is elke vrijdagavond open vanaf 20u30 tot ... (uitzonderlijk tot 4u met speciale aangelegenheden) en woensdagavond van 20u tot 00.00. Uitzonderingen hierop worden tijdig medegedeeld a.d.h.v. affiches in het jeugdhuis of wordt vooraf aangekondigd op de website.

art.16 : Iedereen is medeverantwoordelijk voor de orde en netheid in en buiten het jeugdhuis .

art.17 : Jeugdhuis De Peulschil organiseert jaarlijks een diner voor de leden. Dit is enkel gratis  voor de leden die minstens 5 uur hebben meegeholpen aan de Zanzibar Soirée en/of Back to school party. Degenen die niet aan deze vereiste voldoen betalen de volle pot. Een inschrijving is pas geldig wanneer de volledige geldsom in ontvangst wordt genomen. Wie zich inschrijft en niet komt opdagen betaald de volledige som terug.

art.18 : Indien er voor een activiteit een bepaalde geldsom wordt gevraagd bij de inschrijving dan wordt deze betaald voor de activiteit zoniet is de inschrijving ongeldig.

art.19 : Ieder lid heeft het recht om op z'n verjaardag te trakteren. Dit gebeurt wel onder volgende voorwaarden:

* het moet minstens 2 weken op voorhand aan het bestuur gevraagd worden.
* de prijs van de drank is gelijk aan deze op andere dagen.
* JH De Peulschil zal instaan voor het bier en de frisdrank. Versnaperingen en hapjes vallen onder de rekening van de jarige en is uiteraard geheel vrijblijvend.
* Indien het bestuur een toelating heeft gegeven om een verjaardagsfeestje te laten doorgaan en de jarige komt niet opdagen, dan kan hiervoor een schadevergoeding worden gevraagd.

art.20 : Roken in JH De Peulschil is verboden.

art.21 : Het bestuur behoudt het recht om het lidmaatschap te weigeren indien zij dit nodig acht om een aangename, veilige omgeving te behouden.

Deze regels zijn noodzakelijk voor de goede werking van het jeugdhuis . Samen maken we er werk van ! ! !
 

Bier van de maand

Gordon Xmas - 3,00€

Interview vd Maand